Avís del web

HIOPOS > Avís del web

Queda reservat qualsevol dret no concedit aquí expressament. Queda prohibida la reproducció, transmissió, distribució o emmagatzematge del contingut total o parcial en qualsevol format sense el permís previ per escrit de HIOPOS SOLUTIONS, excepte conformement als següents termes. HIOPOS SOLUTIONS li autoritza a visitar les pàgines World Wide Web de HIOPOS en el seu ordinador o dispositiu mòbil o a imprimir còpies d’extractes d’aquestes pàgines per al seu ús personal únicament i no per a la seva redistribució, tret que compti amb el permís per escrit de HIOPOS SOLUTIONS. Cadascun dels documents inclosos a les nostres pàgines World Wide Web pot estar subjecte a uns termes addicionals indicats en aquest document.

Es permet l’ús d’aquest lloc web i del seu contingut per a ús privat no comercial. L’ús dels comunicats de premsa i altres documents classificats com a públics es permet en comunicacions públiques indicant la font de la informació.

HIOPOS SOLUTIONS és el propietari de tots els drets del material tècnic publicat en Aquest Lloc web (incloent, sense limitació, documents, vídeos…). Queda prohibida la distribució pública dels continguts publicats en ell.

Aquest material és d’ús exclusiu per SATS Oficials i Distribuïdors autoritzats. La detecció d’un ús no autoritzat per la seva banda dels continguts publicats a la nostra web pot implicar l’inici d’accions legals contra Vè. Si Vè. detecta qualsevol tipus d’ús indegut o no autoritzat dels continguts publicats en el nostre lloc web, per favor informi’ns via correu electrònic a: marketing@hiopos.com

Aquest lloc web i el seu contingut s’ofereixen com un servei per a Vè. El contingut de les pàgines World Wide Web de HIOPOS s’ofereix “tal qual” i “segons estigui disponible”. HIOPOS SOLUTIONS no garanteix que les seves pàgines Web no sofreixin cap interrupció o estiguin lliures d’errors. HIOPOS SOLUTIONS es reserva el dret a revisar les pàgines o a retirar l’accés a aquestes a qualsevol moment. No s’ofereix cap garantia, expressa o implícita, incloses, entre unes altres, garanties de títol o de no infracció o garanties implícites de comerciabilitat o d’aptitud per a finalitats específiques, en relació amb la disponibilitat, exactitud, fiabilitat o contingut d’aquestes pàgines.

HIOPOS SOLUTIONS no serà responsable de cap dany directe, indirecte, incident, quantificable o conseqüent, lucre cessant o interrupció de negocis, que es derivin de l’ús o de la impossibilitat d’usar aquest servei, encara que s’hagi notificat a HIOPOS SOLUTIONS la possibilitat d’aquests danys. Algunes jurisdiccions no permeten l’exclusió de certes garanties o limitacions de responsabilitat, per la qual cosa les limitacions anteriors poden no ser aplicables si escau. La responsabilitat de HIOPOS SOLUTIONS en tals casos estarà limitada fins al màxim grau permès per la llei. Per a un accés més senzill de l’usuari, HIOPOS SOLUTIONS podrà incloure enllaços cap a altres llocs d’Internet propietat de terceres parts o explotats per terceres parts. En accedir a aquests llocs web de terceres parts, Vè. revisarà i acceptarà les normes d’ús d’aquest lloc abans de la seva utilització. També acceptarà que HIOPOS SOLUTIONS no té control algun sobre el contingut d’aquest lloc i no pot assumir cap responsabilitat pel material creat o publicat per aquests llocs web de terceres parts. A més, els enllaços cap a llocs web no pertanyents a HIOPOS SOLUTIONS no impliquen que HIOPOS SOLUTIONS recolzi el lloc o els productes o serveis referits en aquest lloc web de terceres parts.

En enviar material a qualsevol dels nostres servidors per correu electrònic o a través de les pàgines World Wide Web de HIOPOS SOLUTIONS, Vè. està acceptant que:

  • El material no contindrà cap element il·legal o inadequat per a la seva publicació per altres motius.
  • Vè. realitzarà els esforços raonables per detectar i eliminar qualsevol virus o altres elements contaminants o destructius abans d’enviar qualsevol material.
  • El material és propietat de Vè. o be Vè. té el dret il·limitat a lliurar-nos-ho i HIOPOS SOLUTIONS podrà publicar el material gratis i/o incorporar el material o qualsevol concepte descrit en ell als nostres productes sense cap responsabilitat per part de HIOPOS SOLUTIONS.
  • Vè. accepta no emprendre cap acció legal contra nosaltres en relació amb el material que ens hagi enviat i accepta indemnitzar-nos en cas que terceres parts emprenguin accions legals contra nosaltres en relació amb el material que Vè. ens hagi enviat.

HIOPOS és una marca registrada de ICG, SL. Els noms de productes de HIOPOS SOLUTIONS són marques de productes o marques registrades de ICG, SL. Altres noms de productes i empreses aquí esmentats poden ser marques de productes o noms comercials dels seus respectius propietaris. El seu accés a aquest lloc web no s’interpretarà com la concessió implícita, per exclusió o d’una altra manera, de cap permís ni dret a usar les marques que apareixen en aquest lloc web sense l’autorització prèvia per escrit de HIOPOS SOLUTIONS o de la part propietària d’aquestes marques.